dot
รับข่าวสารจากเรา

dot
dot
Reference
dot
dot
Website Link
dot
งานตรวจสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก

งานตรวจสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก มีดังนี้

การเจาะสำรวจชั้นดิน // การตรวจสอบฐานราก (Foundation Inspection) // การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test // การหาความยาวของเสาเข็มด้วยวิธี Parallel Seismic Test // การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test // การทดสอบกำลังคอนกรีตด้วยวิธี UPV // การตรวจสอบกำลังคอนกรีตด้วยวิธี Coring // การตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมด้วย Ferro scan // การตรวจสอบ Carbonation Test // การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก Load Test

 การเจาะสำรวจสภาพชั้นดินarticle
ตรวจสอบฐานราก (Foundation Inspection)article
ตรวจสอบเสาเข็ม ตรวจสอบเสาเข็มเจาะ เสาเข็มตอก ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test ทดสอบเสาเข็มด้วยวิธี Seismic Test article
การหาความยาวของเสาเข็มด้วยวิธี Parallel Seismic Testarticle

 

 

ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Testทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Testarticle
การตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV)article
การตรวจสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยการเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต (Coring Sampling Test)article
การตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมโครงสร้างด้วย Ferro Scanarticle
การตรวจสอบระยะการแทรกซึมของปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น (CarbonationTest)article
การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง (Load Test) การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง (Load Test) article
หน้า 1/1
1
[Go to top]