การทดสอบหากำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Coring

การทดสอบคอนกรีตแบบทำลาย (Destructive Test) Concrete Test by Coring
ขั้นตอนการตรวจสอบ
สำหรับการทดสอบหากำลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีต จะทำการทดสอบโดยวิธีทำลาย (CONCRETE TESTING) โดยทําการเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดประมาณ 3 นิ้ว จากส่วนโครงสร้างพื้นด้วยเครื่องเจาะระบบ Rotary หัวเจาะ (Diamond Core Bit)แท่งตัวอย่างที่ได้จากการเจาะจะถูกนํามาตัด ให้อัตราส่วนความยาวต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2:1 แล้วทําการ Capด้วยสาร Capping Compound  ก่อนนําส่งไปทดสอบหาค่ากําลังอัดสูงสุด(Max. Compressive Strength) ด้วยเครื่อง Compression Machine ในห้องปฏิบัติการ

ภาพตัวอย่างการติดตั้งเครื่องเจาะคอนกรีต Coring Machine

การทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตทรงกระบอกจะทำการทดสอบโดยทำการเจาะคอนกรีตทรงกระบอก (Coring) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หรือขนาดตามความเหมาะสมหน้างาน  โดยแต่ละตำแหน่งถูกกำหนดโดยผู้ว่าจ้าง และจะนำคอนกรีตที่เจาะก้อนปูนตัวอย่าง นำไปทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive Strength) ตามมาตรฐาน AASHTO-T24-02 และ ASTM C42-99 โดยสถาบันที่เชื่อถือได้  

ภาพตัวอย่างคอนกรีตที่ทำการทดสอบ

 

ผลการตรวจสอบ
กำลังรับแรงอัดเฉลี่ยในตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ การทดสอบกำลังรับแรงอัดประลัยคอนกรีตทรงกระบอก จะทำการทดสอบโดยทำการเจาะคอนกรีตทรงกระบอก (Coring) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หรือ 3 นิ้ว   โดยแต่ละตำแหน่งถูกกำหนดโดยผู้ว่าจ้าง และจะนำก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่เจาะ  ไปทำการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด (Compressive Strength) ตามมาตรฐาน AASHTO-T24-02 และ ASTM C42-99 โดยสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยตำแหน่งที่ทำการเจาะหากำลังรับแรงคอนกรีตทรงกระบอกแสดงด้านล่าง

 

 

ภาพตัวอย่างผลการทดสอบที่ได้จากห้องทดสอบ

 

คลิปวีดีโอตัวอย่างวิธีการทดสอบ