บริการของเรา


  • คลิปวีดีโองานตรวจสอบบ้านในส่วนต่างๆสามารถดูคลิปเทคนิคการตรวจบ้านต่างๆ ได้ที่ด้านข้าง... รูปงานตรวจสอบบ้านในส่วนต่างๆสามารถดูรูปการตรวจบ้านต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง...

  • คลิปวีดีโองานตรวจสอบอาคารในส่วนต่างๆสามารถดูคลิปการตรวจอาคารต่างๆ ได้ที่ด้านข้าง... รูปงานตรวจสอบอาคารในส่วนต่างๆสามารถดูรูปการตรวจอาคารต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง...

  • คลิปวีดีโองานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม SEISMIC TESTสามารถดูคลิปต่างๆ ได้ที่ด้านข้าง... รูปงานทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม SEISMIC TESTสามารถดูรูปต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง...

  • คลิปวีดีโองานซ่อมแซมโครงสร้าง เสาระเบิดสามารถดูคลิปต่างๆ ได้ที่ด้านข้าง... รูปงานซ่อมแซมโครงสร้าง เสาระเบิดสามารถดูรูปต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง...

  • คลิปวีดีโองานเสริมฐานราก แก้ไขบ้านทรุดสามารถดูคลิปต่างๆ ได้ที่ด้านข้าง... รูปงานเสริมฐานราก แก้ไขบ้านทรุดสามารถดูรูปต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง...

  • 1.การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตด้วยวิธี Rebound Hammer Test (Schmidt Hammer Test) เป็นการทดสอบ เพื่อประเมินค่ากำลังอัดของคอนกรีตในโครงสร้างแบบไม่ทำลาย More>>2.การทดสอบกำลังรับน้...