ตรวจสอบอาคาร ไฟฟ้า

งานบริการตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบอาคารประจำปี ตรวจสอบอาคารประเภทตรวจสอบใหญ่ ตรวจสอบอาคารตามกฎหมายตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

การตรวจสอบใหญ่

เป็นการตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบทุกระบบ ตามที่กล่าวมาแล้ว โดยให้กระทำทุก 5 ปี ในการตรวจสอบใหญ่ทุกครั้ง ผู้ตรวจสอบต้องจัดทำแผนต่างๆ ดังนี้

(1) แผนปฏิบัติการการตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร รวมทั้งคู่มือปฏิบัติการตามแผน ดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคารเพื่อเป็นแนวทางการตรวจบำรุงรักษา และการบันทึกข้อมูลการตรวจบำรุงรักษาอาคาร

(2) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารประจำปีรวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผน ดังกล่าวให้แก่เจ้าของอาคารเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารประจำปี

การตรวจสอบประจำปี

เป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทำไว้ในการตรวจสอบใหญ่ การตรวจสอบประจำปีให้กระทำทุกปี

ขอใบเสนอราคา

 

คลิปวีดีโองานตรวจสอบอาคารในส่วนต่างๆ
สามารถดูคลิปการตรวจอาคารต่างๆ ได้ที่ด้านข้าง...

 

 

 รูปงานตรวจสอบอาคารในส่วนต่างๆ

สามารถดูรูปการตรวจอาคารต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง...