การทดสอบความสมบูรณ์ของคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV)


การทดสอบความสมบูรณ์ของคอนกรีตด้วยวิธี Ultrasonic Pulse Velocity Test (UPV)เป็นการทดสอบคุณภาพ และความสมบูรณ์ของคอนกรีต ด้วยคลื่นดลอัลตร้าโซนิค (Ultrasonic Pulse) โดยไม่ทำลายโครงสร้างเดิม ซึ่งความเร็วของคลื่นดลอัลตร้าโซนิคในตัวกลางคอนกรีตขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของคอนกรีต ถ้าคอนกรีตมีคุณภาพดีคลื่นจะสามารถเดินทางผ่านคอนกรีตได้เร็ว และจากการวัดความเร็วคลื่นดลอัลตร้าโซนิค ผลของความเร็วคลื่นดลอัลตร้าโซนิคสามารถนำมาเปรียบเทียบถึงคุณภาพของเนื้อคอนกรีตได้ ซึ่งจะอาศัยหลักการของการส่งคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Pulse) ผ่านเข้าไปในตัวกลางเนื้อคอนกรีตที่ต้องการทดสอบ แล้ววัดเวลาที่คลื่นความถี่สูง ใช้ในการเคลื่อนที่จากหัวส่งสัญญาณไปยังหัวรับสัญญาณ นำมาคำนวณหาค่าความเร็วคลื่น (Pulse Velocity) ในตัวกลางนั้นๆ แล้วนำไปแปรผลแสดงคุณภาพคอนกรีตได้

ตารางเปรียบเทียบความเร็วกับคุณภาพคอนกรีต

 

 

การทดสอบด้วยวิธีการนี้อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C597 หรือ BS 1881  Part203 โดยเครื่องมือทดสอบหลักประกอบด้วย กล่องอุปกรณ์เนิดสัญญาณหัวส่งสัญญาณ (Transmitter) ขนาด 54 kHz สำหรับคอนกรีตทั่วไป และหัวรับสัญญาณ (Receiver) เนื่องจากคลื่นความถี่สูงสามารถทะลุ ทะลวงคอนกรีตหนาๆ ได้เป็นอย่างดี

รูปเครื่องมือทดสอบ

คลิปวีดีโอตัวอย่างวิธีการทดสอบ

 
     

 

ขอใบเสนอราคา